Nákupní košík 0 ks zboží: 0 Kč Vstup do košíku
RegistracePřihlášení

Obchodní podmínky

Pro nákup zboží v e-shopu na www.jeseter-shop.cz jehož provozovatelem je Karin Kočařová, provozovna Hrnčířská 22, 748 01 Hlučín, IČ:03430731, DIČ:CZ6762070524, e-mail: info@jeseter-shop.cz (dále jen "Prodávající").

Vyplnění, zpracování a storno objednávky

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje závaznost objednávky. O přijetí objednávky, pokud uvede Kupující správnou e-mailovou adresu, bude informován potvrzovacím e-mailem. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Pokud objednané zboží není v době objednání skladem, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. Pokud v takovém případě provede Kupující do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis zboží, jehož objednávku stornuje. Pokud objednávka stornována nebude, má Prodávající za to, že Kupující zboží odebere ihned po naskladnění.

V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy.

Kupující může objednávku stornovat do 8 hodin od přijetí potvrzovacího mailu bez udání důvodu. Po této době lze provést storno pouze tehdy, když Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud dojde k stornování potvrzené objednávky po udané časové lhůtě, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. doprava v případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku, atp.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a Kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

nahoru

Ceny za zboží a způsob platby

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno. Prodávající nabízí několik druhů dopravy a platby.

nahoru

Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůty jsou vždy u každého zboží uvedeny v potvrzení objednávky. U zboží běžně dostupného a zboží, které má Prodávající na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 2-4 pracovních dnů.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka, která je doručovaná na fakturační adresu, obsahuje daňový doklad. V případě, že je zboží doručováno na jinou než fakturační adresu, zásilka obsahuje dodací list a faktura je zaslána poštou na fakturační adresu. Nestandardní postup lze individuálně domluvit.

Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice.

nahoru

Vady zboží, jejich uplatňování a záruka za jakost

Prodávající odpovídá za vady zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho předání Prodávajícím k přepravě.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od tohoto převzetí. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného zboží a rovněž číslo dodacího listu, na kterém bylo dodání tohoto zboží potvrzeno.

Práva vyplývající z vad zboží nemohou být Kupujícímu přiznána, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil

» zjevné vady při převzetí zboží
» vady při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
» vady skryté později při vynaložení odborné
» péče, nejpozději však do uplynutí
» záruční doby.

V případě uznání reklamace je Kupujícímu zasláno nové adekvátní zboží, jemuž běží nová záruční lhůta. V případě, že již není možné zboží nahradit, může se Kupující rozhodnout, zda odstupuje od Kupní smlouvy s následným vrácením peněz, nebo bude požadovat jiné zboží ve stejné hodnotě. Stejně tak, pokud se na zboží objeví 2 x stejná vada, kterou Kupující postupně reklamoval.

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 2 let od okamžiku dodání zboží Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v návodu k použití daného zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.

Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.

Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací

Jeseter-shop
Prodejna
Hrnčířská 22
748 01  Hlučín


Kontaktní osoba: Karin Kočařová
e-mail: info@jeseter-shop.cz

nahoru

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující písemně informuje Prodávajícího, že žádá o odstoupení od smlouvy. Kupující uvede číslo faktury a datum nákupu.

Kupující na své náklady pošle zboží zpět na adresu sídla Prodávajícího a to za následujících podmínek:

» Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu.
» Prodávající přijme zboží i bez původního obalu nebo s obalem poškozeným, v takovém případě je však oprávněn Kupujícímu naúčtovat příslušné náklady.
» Zboží nesmí být použité
» Zboží musí být nepoškozené
» Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originál dokladem o koupi

Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě ke Kupujícímu.

Kupující nebude posílat zboží zpět na dobírku. Zboží na dobírku nebude Prodávajícím vyzvednuto.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Prodávající zašle peníze za zboží převodem na účet Kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které Prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v sídle Prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý započatý den uschování.

Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

nahoru

Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Data Kupujícího budou uschována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Data Kupujícího mohou být využita pouze Prodávajícím a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace s Kupujícím.

nahoru

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně své obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách www.jeseter-shop.cz.

Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nakupuje-li Kupující zboží v souvislosti se svým podnikáním.

nahoru

AKCE, SLEVY, VÝPRODEJ RYBÁŘSKÝ SORTIMENT Pruty Navijáky Krmení Podběráky, sítě, tyče Outdoor Příslušenství Součásti udice Sumcový program Mořský program Zimní rybolov Dárkové předměty Dárkové poukazy Akvaristika krmení chemie technika léčiva příslušenství Zahradní jezírka krmení chemie ostatní příslušenství Domácí mazlíčci Psi Hlodavci Ptáci
Potřebujete poradit?
Kontakt
Jeseter-shop
Karin Kočařová
Hrnčířská 22
748 01 Hlučín
Tel: +420 731 779 889
E-mail: info@jeseter-shop.cz
IČ: 03430731
DIČ: CZ6762070524
č.účtu 107-8910880277/0100

Prodejní doba

PO  8.30-12.00  13.00-16.00
ÚT  8.30-12.00  13.00-16.00
ST  8.30-12.00  13.00-16.00
ČT  8.30-12.00  13.00-16.00
 8.30-12.00  13.00-16.00
SO  ZAVŘENO
NE  ZAVŘENO